یافته های علمی

نام مقاله: تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و میزان انرژی قابل متابولیسم جیره های حاوی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جوجه های گوشتی Name: Determination of Apparent Nutrients Digestibility and Metabolizable Energy of Diets with Different Inclusion of Dried Tomato Pomace in broiler chickens
نویسندگان: وحید رضایی پور، فتح الله بلداجی، بهروز دستار،اکبر یعقوب فر، عباسعلی قیصری
Authors: V. Rezaeipour, F. Boldaji, B. Dastar, A. Yaghobfar, A. Ghaisari
کلمات کلیدی: تفاله گوجه فرنگی، قابلیت هضم، انرژی قابل سوخت و ساز، جوجه گوشتی
Keywords: Tomato pomace; Digestibility; Metabolizable energy; Chicks
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1150 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان