یافته های علمی

نام مقاله: اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتی Name: The effect of feed form (pellet and mash) and nutrients and metabolizable energy levels on performance of broiler chickens
نویسندگان: اکبر یعقوبفر، رحمت سمیعی، بهروز دستار، سعید زره داران، فریدون نیک نفس، وحید تقی زاده
Authors: A. Yaghobfar, R. Samiei, B. Dastar, S. Zerehdaran,  F. Niknafs, V. Taghizadeh
کلمات کلیدی: خوراک پلت و آردی، مواد مغذی، انرژی قابل متابولیسم، جوجه گوشتی
Keywords:  Feed; Pelleting; Mash; Nutrients; Metabolizable energy; Broiler
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

892 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان