یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر نانوزئولیت بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین Name: Effect of Nanozeolite on Performance, Some Blood Parameters and Ileal Bacteria Population in Broiler Chicks Fed Aflatoxin Contaminated Diets 
نویسندگان: ا.شبانی، ب.دستار، م.خمیری، ب.شعبان پور، س.حسنی
Authors: A. Shabani, B. Dastar, M. Khomeiri, B. Shabanpur, S. Hasani
کلمات کلیدی: نانوزئولیت، آفلاتوکسین، عملکرد، جوجه گوشتی، جمعیت میکروبی
Keywords: Nanozeolite, Aflatoxin, Performance, Broiler chick, Bacteria population
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
 دانلود Download

901 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان