یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر سطوح مختلف پری بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، نسبت راندمان پروتئین، انرژی قابل سوخت وساز مصرفی و راندمان انرژی قابل متابولیسم مصرفی جوجه های گوشتی Name: Effect of different levels of probiotic and prebiotic on performance, PER , MEI and MEI conversion ratio of broilers
نویسندگان: مرضیه فلکی، محمود شمس شرق، بهروز دستار، سعید زره داران
Authors: M. Falaki, M. Shams Shargh, B. Dastar, S. Zerehdaran
کلمات کلیدی: پری بیوتیک، پروبیوتیک، فرمکتو، پریمالاک، جوجه های گوشتی
Keywords: Prebiotic; Probiotic; Fermacto; Primalac; Broiler chickens
زبان : فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

943 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان