یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر شدت محدودیت خوراک و تغذیه وعده ای بر وزن بدن و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین در جوجه های گوشتی Name: Effect of feed restriction severity and meal feeding on live body weight and protein and energy efficiency ratio in broilers
نویسندگان: حسین محب الدینی، بهروز دستار، محمود شمس شرق، سعیده زره داران
Authors: H. Mohebodini, B. Dastar, M. Shams Shargh, S. Zerehdaran
کلمات کلیدی: جوجه گوشتی، محدودیت غذایی، تغذیه وعده ای، نسبت بازدهی انرژی و پروتئین
Keywords: Broiler, Feed restriction; Meal feeding; Protein and energy efficiency
ratio 
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

981 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان