یافته های علمی

نام مقاله: کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین بر صفات تولیدی، غلظت پروتئین و لیپیدهای خون و جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانوزئولیت
نویسندگان: اکرم شبانی، بهروز دستار، مرتضی خمیری، بهاره شعبان پور، سعید حسنی
کلمات کلیدی: آفلاتوکسین، باکتری، ترکیب لاشه، جوجه گوشتی، نانوزئولیت
زبان: فارسی
دانلود

909 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان