یافته های علمی

نام مقاله: پاسخ فیزیولوژیکی جوجه خروس های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین جیره و محدودیت غذایی در شرایط تنش گرمایی حاد Name: Physiological Responses of Male Broiler Chickens to Different Dietary Protein Level and Feed Restriction Under Acute Heat Stress Condition
نویسندگان: س.ر.هاشمی، ب.دستار، س.حسنی، ی.جعفری آهنگری
Authors: R. Hashemi, B. Dastar, S. Hassani, Y. Jafari Ahangari
کلمات کلیدی: فراسنجه های خون، دمای بدن، تنش گرمایی، جوجه گوشتی
Keywords: Blood parameters, Body temperature, Heat stress, Broiler  
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

893 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان