یافته های علمی

نام مقاله: تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی
نویسندگان: زهرا رئوفی، سعید زره داران، قدرت الله رحیمی، مجتبی آهنی آذری، بهروز دستار
کلمات کلیدی: بلدرچین ژاپنی، کیفیت تخم، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی
زبان: فارسی
دانلود

926 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان