یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثرات تغذیه با جیره های حاوی مقادیر مختلف پروتئین و انرژی بر شاخص های رشد فیل ماهیان (Huso huso ) جوان Name: Investigation of the diet effects containing different levels of protein and energy on  growth  parameters of great  sturgeon (Huso huso) juveniles
نویسندگان: میلاد کبیر، علی شعبانی، محمدرضا ایمانپور، بهروز دستار
Authors: M. Kabir, A. Shabani, M . R. Iman poor, B . Dastar
کلمات کلیدی: تغذیه، فیل ماهی، پروتئین و انرژی، کارایی رشد، Huso huso
Keywords: Feeding;  Great  sturgeon (Huso huso );  Protein and energy;        Growth performance 
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

961 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان