یافته های علمی

Name: The effect of dietary protein levels and synbiotic on performance parameters, blood characteristics and carcass yields of Japanese quail ( Coturnix coturnix Japonica )
Authors: Mohammad Reza Sharifi, Mahmoud Shams-Shargh, Behrouz Dastar, Saeed Hassani
Keywords:
Language: In English
Download

732 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان