یافته های علمی

Name: Requirements of n-3 Highly Unsaturated Fatty Acids in Beluga (Huso huso) Juvenile and their Effects on Growth, Carcass Quality and Fatty Acids Composition
Authors: R. Asadi, M. R. Imanpoor, B. Dastar
Keywords: Canola oil, DHA, EPA, Fish oil, Oil
Language: In English
Download

717 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان