یافته های علمی

Name: Effect of higher levels of dietary vitamin E on humoral immune response, water holding capacity and oxidative stability of meat in growing Japanese quail (Coturnix coturnix japonica)
Authors: H. Senobar-Kalati, M. Shams-Shargh, B. Dastar and S. Zerehdaran
Keywords:
Language: In English
Download

763 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان