یافته های علمی

Name: Effect of starvation and refeeding on digestive enzyme activities in juvenile roach, Rutilus rutilus caspicus
Authors: Marzieh Abolfathi, Abdolmajid Hajimoradloo, Rasool Ghorbani, Abbas Zamani
Keywords: Digestive enzymes, Refeeding, Rutilus rutilus caspicus, Starvation
Language: In English
Download

710 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان