یافته های علمی

Name: Sulfuric acid treatment for Artemia cyst decapsulation
Authors: Seyyed Morteza Hoseini , Mohammad Hadi Abolhassani, Rasool Ghorbani
Keywords: Acipenseridae, Decapsulation, Artemia, Sulfuric acid, Hypochlorite solution
Language: In English
Download

734 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان