یافته های علمی

Name: Effects of Eucalyptus Essence, Malachite Green and Sodium Chloride on Hatching Rate of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Eggs
Authors: Ahmadi M., Hajimoradloo A., Ghorbani R., Chitsaz H. , Soleimani H.
Keywords: Acipenser persicus eggs, eucalyptus essence, malachite green, sodium chloride
Language: In English
Download

743 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان