یافته های علمی

Name: Influence of solid-state fermentation on nutritive values and enzymatic activities of AnchovyKilka (Clupeonella engrauliformisSvetovidov, 1941)meal byusing different microorganisms
Authors: Ainaz Khodanazary , Abdolmajid Hajimoradloo, Rasool Ghorbani
Keywords: Solid-state fermentation, Anchovy Kilka (Clupeonella engrauliformis), Microorganism, Nutritive value, α-amylase, Acidic protease. 
Language: In English
 Download

1012 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان