یافته های علمی

Name: Acute toxicity test of cypermethrine on common carp (Cyprinus carpio)
Authors: Barkhordar M., Valizadeh R., Aghili M., Taherimirghaed A., Ghorbani R., Hedayati A.
Keywords: Fish, LC, pollution, poison, toxicity test.
Language: In English
Download

754 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان