یافته های علمی

Name: Some biological aspect of thinspine  seacatfish (plicofollis tenuispinis) in northwest of persian gulf (Khuzestan coastal waters, Iran) 
Authors: S.A. Hashemi, S.A. Taghavimotlagh, A. Hedayati, R. Ghorbani
Keywords: Gonado somatic index, Hepatosomatic index, Condition factor 
Language: In English
Download

731 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان