یافته های علمی

Name: Spawning cycle, GSI index and length maturity of Deep flounder in northwest of Persian Gulf, Iran
Authors: S. A. Hashemi, S. A. Taghavimotlagh, A. Hedayati, R. Ghorbani
Keywords: Deep flounder, Gonado somatic index, Hepatosomatic index, condition factor
Language: In English
Download

766 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان