یافته های علمی

Name: Efficacy of Clove Oil as an Anaesthetic for Two Sizes of Rutilus  frisii kutum
Authors: Susan Javahery, Abdolmajid Haji Moradlu and Rasul Ghorbani
Keywords: Rutilus frisii kutum, Clove Oil,  Anaesthesia
Language: In English
Download

775 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان