یافته های علمی

Name: Effects of gradual salinity increase on osmoregulation in Caspian roach Rutilus caspicus
Authors: S. Malakpour Kolbadinezhad, A. Hajimoradloo, R. Ghorbani, H. Joshaghani, J. M. Wilson
Keywords: brackish water; gill; Na; ATPase; NKA; osmolality.
Language: In English
Download

758 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان