یافته های علمی

Name: A Comparative Study of Different Biological Indices Sensitivity: A Case Study of Macroinvertebrates of Gomishan Wetland, Iran
Authors: F.Shirood Mirzaie , R.Ghorbani and S. Montajami
Keywords: Biological Indices,  Sensitivity of Indices,  Macroinvertebrates,  Gomishan Wetland
Language: In English
Download

684 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان