یافته های علمی

Name: Relationships between density and diversity of macroinvertebrates and some properties of bottom sediments at different locations, from the coast to Caspian Sea, Gomishan Wetland, Iran
Authors: Fakhrieh Shirood Mirzaie, Rasoul Ghrobani, Seyyed Abbas Hoseini, Omid Abdi
Keywords: Sediment texture; Macroinvertebrates; TOM; Gomishan Wetland
Language: In English
Download

742 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان