یافته های علمی

Name: Investigation of Some Physicochemical Characteristics of Farobroman River Water by Using Benthic Macroinvertebrates as Biological Indicator
Authors: Salar Montajami, Seyed Abbas Hosseini, Rasoul Ghorbani, Mohammadreza Mehdizadeh
Keywords: Farobroman River, Macro-Invertebrates, Biological Indicator , Neyshabour, ShannonWeiner Index
Language: In English
Download

710 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان