یافته های علمی

نام مقاله: بررسی خصوصیات زیستی ماهی سرخ باله (Scardinius erythrophthalmus) در تالاب انزلی Name: Study on Some Biological Characteristic of Rudd (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758) in Anzali Wetland
نویسندگان: غضنفر مرادی نسب، رسول قربانی، سید یوسف پیغمبری، نیکتا مهدی پور، مسعود ملایی
Authors: Gh. Moradinasab, R. Ghorbani, S.Y. Paighambari, N. Mehdipour, M. Molaei
کلمات کلیدی: ماهی سرخ باله، رشد، سن، تالاب انزلی
Keywords: Rudd, Growth, Age, Anzali Wetland
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Language
دانلود Download

848 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان