یافته های علمی

Name: Length-Weight relationships, Relative condition factor and Relative weight of three fish species from beach seine fishing grounds Iranian coastal waters of Caspian Sea
Authors:  Ghazanfar Moradinasab, Hadi Raeisi, Seyed Yousef Paighambari, Rasul Ghorbani, Zobeydeh Bibak 
Keywords: Length-weight relationship; Relative condition factor; Relative weight; Caspian Sea
Language: In English
Download

718 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان