یافته های علمی

Name: Weight-Length Relationship for Clupeonella cultriventris caspia (Svetovidov, 1941) in Iranian Waters of the Southwest Caspian Sea  
Authors: G. Moradinasab, H. Raeisi, R. Ghorbani, S. Y. Paighambari, R. Davoodi
Keywords: Weight-length relationships; Kilka fish (clupeonella); Caspian Sea; Clupeonella , cultriventris caspia.
Language: In English
Download

685 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان