یافته های علمی

Name: Measurement of Alkaline Phosphatase and Lysozyme Enzymes in Epidermal Mucus of Different Weights of Cyprinus carpio
Authors: Omolbanin Sanchooli, Abdolmajid Haji Moradloo and Rasul Ghorbani
Keywords: Cyprinus carpio, Mucus, Alkaline Phosphatase, Lysozyme Enzymes
Language: In English
Download

743 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان