یافته های علمی

Name: Back-calculate length-at-age estimates of Capoeta capoeta gracilis in dough stream, South Eastern Caspian Sea, Iran
Authors: Khadijeh Shamekhi  Ranjbar, Rahman Patimar, Rasoul Ghorbani, Zia Kordjazi
Keywords: Capoeta, operculum, back-calculation, Caspian Sea. 
Language: In English
Download

796 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان