یافته های علمی

Name: Comparison relative of abundance of Capoeta capoeta gracilis in five streams of Gorganroud River Basin, Golestan Province, Northern Iran
Authors: Khadijeh Shamekhi  Ranjbar, Rahman Patimar, Rasoul Ghorbani, Zia Kordjazi
Keywords: Relative abundance, length, Capoeta capoeta gracilis.
Language: In English
Download

763 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان