یافته های علمی

Name: Investigation of Fecundity and its Relationship with Some Growth Indices of Capoeta capoeta Gracilis (Keyserling, 1861) in the Two Streams (Dough and Zarrin-Gol) of Gorganroud River Basin, Golestan Province, Northern Iran
Authors: Khadijeh Shamekhi Ranjbar, Rahman Patimar, Rasool Ghorbani and Azim Azimi
Keywords: Fecundity, Body length and weight, Ovary weight, Capoeta capoeta gracilis
Language: In English
Download

744 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان