یافته های علمی

Name: Annual cycle of ovarian development and sex hormones of grey mullet (Mugil cephalus) in captivity
Authors: Yelghi S ;  Shirangi S. A.; Ghorbani R.; Khoshbavar Rostami H. A.
Keywords: Mugil cephalus, Ovarian development, Sexual steroid hormones, Captivity
Language: In English
Download

763 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان