یافته های علمی

Name: Effect of dietary willow herb, Epilobium hirsutum extracton growth perform ance , body composition , haematological parameters and Aeromonas hydrophila challenge on common carp, Cyprinus carpio
Authors: Somayeh Pakravan, Abdolmajid Hajimoradloo, Rasool Ghorbani
Keywords: A. hydrophila challenge, body composition, common carp, extract, growth performance and willow herb
Language: In English
Download

785 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان