یافته های علمی

Name: Identification and Distribution of Fish Fauna in Kaboodval Stream (Golestan Province, Iran)
Authors: Rasoul Ghorbani, Fatemeh Abbasi, Masoud Molaei and Asghar Naeimi
Keywords:  Fish, Abundance,  Distribution,  Kaboodval stream,  Golestan province  Iran
Language: In English
Download

766 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان