یافته های علمی

Name: The Impact of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farm Effluents on Water Quality
Authors: Elham Mirrasooli, Shabanali Nezami, Rasoul Ghorbani, Hossein Khara and Maede Talebi
Keywords: Oncorhynchus Mykiss, Trout Farm, Water Quality, Stream, Effluents
Language: In English
Download

804 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان