یافته های علمی

کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین بر صفات تولیدی، غلظت پروتئین و لیپیدهای خون و جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانو زئولیت (دانلود)
بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلا مایسین و فورمایسین گلد (دانلود)
مقایسه ویژگیهای آنت اکسیدانی عصاره برگ گردو واریته تویسرکانی حاصل از دو روش استخراج غرقابی با حلال و استخراج به کمک امواج مایکروویو (دانلود)

بررسی بقایای bifidobacterium lactis bb12 و lactobacillus acidophilus LA5 در پنیر سفید آب نمک ایرانی (دانلود)

اثر صمغ گوار و صمغ عربی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد (دانلود)
اثر عرق نعناع بر قابليت بقاي باكتري هاي پروبايوتيك در نوشيدني سنتي ايراني (دوغ) (دانلود)
اثر میکروانکپسولاسیونآلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانیدر شرایط شبیه سازي PTCCلاکتوباسیلوساسیدوفیلوس 1643شده معده و روده انسان (دانلود)
Aspergillus flavus ارتباط بين تركيبات شيميايي دانه بادام زميني با مقاومت آن در برابر كپك (دانلود)
ارزیابی اثر سردخانه گذاري بر تغییرات کیفیت شیمیایی و میکروبی قالب هايکره بسته بندي شده (دانلود)
ارزیابی فعالیت ضر میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی(دانلود)
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ و پوسته سبز گردوحاصل از استخراج با امواج مایکروویو (دانلود)
ارزيابي فعاليت ضد ميكروبي و ضدراديكالي عصاره متانولي دو واريته بلوط و تعيين نوع تركيبات فنولي با كروماتوگرافي مايع باكارائي بالا (دانلود
ارزيابي فعاليت ضدميكروبي عصاره برگ زيتون رقم زراعي ميشن (Olea Europaea L.) به روش الايزا (دانلود)
ارزيابي كيفيت ماهي فيتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) منجمدشده قبل و بعد از جمود نعشي، طي نگهداري در يخچال (4±1°C) (دانلود)
ارزيابي كيفيت ميكروبي كرههاي عرضه شده در تهران در سال 1386 (دانلود)
اسيدهاي فنولي، فعاليت ضدراديكالي و ضدميكربي عصاره متانولي برگهاي اوجي (دانلود)
بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ) La5 ( و بیفیدوباکتریوم لاکتیس ) Bb12 ( در ماست منجمد پروبیوتیک (دانلود)
بررسی آلودگی نمونه های بادام زمینی جمع آوری شده از استان های شمالی ایران به کپک a.flavus و آفلاتوکسین آن (دانلود)
بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوي غلظتهاي مختلف صمغ عربی و صمغ گوار (دانلود)
بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی هاي ارگانولپتیکی مغز پسته (دانلود)
بررسی مقاومت ایزوله هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک های صفراوی و اسید معده شبیه سازی شده (دانلود)
بررسی میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره استونی دو (Mespilus germanica L.) رقم ازگیل (دانلود)
بررسی و مقایسه روش هاي استخراج به کمک اولتراسونیک و سوکسله در استخراج ترکیبات فنولیک از ریشه شیرین بیان (دانلود)
بررسي اثر اينولين بر خواص فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي، حسي و زنده ماني پروبيوتيك ها در ماست منجمد (دانلود)
بررسي اثر شير سويا بر بقاي باكتري هايLactobacillus Acidophilus در طي نگهداري نوشيدني ماست پروبيوتيك (دانلود)
بررسي عملكرد جوجه هاي گوشتي در شرايط محدوديت غذايي با و بدون مكمل پروبيوتيك (دانلود
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و ميزان پايداري تركيبات فنولي حاصل از ميوه ازگيل (دانلود)
بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت وویژگی هاي ارگانولپتیکی مغز پسته (دانلود)
بررسی مقاومت ایزوله از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک های صفراوی و اسید معده شبیه سازی شده (دانلود)
بررسی میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره استونی دو
رقم ازگیل (دانلود)
بررسی و مقایسه روش هاي استخراج به کمک اولتراسونیک و سوکسله در استخراج ترکیبات فنولیک از ریشه شیرین بیان (دانلود)
تأثیر pH ، دما ي زمان استخراج اسیذی بر بازد ي ييصگي اَی پکتیه حاصل از ضايعات کذيی
آجیلي (دانلود)
تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی، حسی ورئولوژیکی ماست کم چرب (دانلود)
تأثير پيش تيمار فراصوت بر ويژگي هاي جذب آب نخود در فرآيند خيساندن (دانلود)
تاثیر چند افزودنی غذایی محرک رشد بر عملکرد، ترکیب لاشه و مقادیر هماتولوژی جوجه های گوشتی (دانلود)
تأثير دما، غلظت محلول اسمزي و نسبت وزني بر سينتيك خشك كردن اسمزي قارچ دكمه اي Agaricus bisporus(دانلود)
تاثیر کفیران بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی گندم و آرد و خواص رئولوژیکی خمیر (دانلود)
تأثير مقدار مخمر و زمان تخمير بر مقدار اسيد فيتيك و ويژگي هاي ارگانولپتيكي نان بربري در شهرستان گرگان (دانلود)
تأثیر موسیلاژ دانه هاي ریحان و اسفرزه بر ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی وحسی بستنی نرم (دانلود)
تأثير واريته و روش استخراج بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره برگ هاي
زيتون (دانلود)
تولید ماست بیفیدوس با استفاده از ایزوله ایرانی و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن (دانلود)
جداسازي پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چاي سیاه (دانلود)
جداسازي و شناسايي باكتري هاي اسيد لاكتيك پنير سنتي ليقوان (دانلود)
جداسازي، شناسايي و بررسي چگونگي توزيع نژادهاي بيفيد و باكتريوم در برخي از افراد ايراني (دانلود)

2218 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان