یافته های علمی

بررسي توليد تركيبات اندولي و فعاليت نيتروژنازي جدايه هاي بومي هميار در نيشكرهاي ايران (دانلود)
بررسی توان حل کردن فسفاتهای معدنی نا محلول توسط باکتریهای سیلیکاتی (دانلود)
اثرات کود اوره، مواد آلی و باکتر يهاي محرك رشد گیاه بر جذب نیتروژن و عملکرد گندم رقم الوند در شرایط گلخانه (دانلود)
تلقیح جدایه های مختلف باکتری gluconacetobacter diazotrophicus بر روی سه رقم نیشکر تحت شرایط گلخانه ای (دانلود)
جداسازي و شناسايي ايزوله هاي azetobacter واندازه گيري فاكتورهاي تحريك كنندگي رشد آن ها (دانلود)
اثر باکتر يهاي حل کننده سیلیکات بر آزادسازي پتاسیم از کانی میکایی گلوکونیت در ریزوسفر گیاه کلزا (دانلود)
جداسازي و بررسی برخی از صفات محرك رشد گیاهی سودومونا سهاي فلورسنت بومی مزارع سویاي استان گلستان (دانلود)
شبی هسازي سینتیک آزاد شدن روي از خا كهاي مختلف استان گلستان با استفاده از د ياتیلن تر يآمین پنتا استیک اسید (دانلود)
بهینه سازي شرایط تجزیه زیستی هیدروکرب نهاي نفتی به وسیله میکرواورگانیس مهاي بومی و غیربومی (دانلود)
تأثیر جدایه هاي مختلف باکتري آزوسپریلوم بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن، فسفر وپتاسیم توسط کلزا (دانلود)
جداسازی، شناسایی و اندازه گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن در Gluconacetobacter diazotrophicus (دانلود)
تأثیر جدایه هاي مختلف باکتري آزوسپریلوم بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط کلزا (دانلود)
تغییرات کانی شناسی کانی گلوکونیت در اثر تلقیح باکتريهاي حل کننده سیلیکات در محیط ریشه کلزا (دانلود)
جداسازی باکتری آزوسپریلوم و بررسی تاثیر چهار جدایه برتر روی جوانه زنی بذور کلزا (دانلود)
بهینه سازي شرایط تجزیه زیستی هیدروکربن هاي نفتی به وسیله میکرواورگانیسم هاي بومی و غیربومی (دانلود)
شبیه سازي سینتیک آزاد شدن روي از خاك هاي مختلف استان گلستان با استفاده از دي اتیلن تري آمین پنتا استیک اسید (DTPA) (دانلود)
جداسازي و بررسی برخی از صفات محرك رشد گیاهی سودوموناس هاي فلورسنت بومی مزارع سویاي استان گلستان (دانلود)
اثر باکتري هاي حل کننده سیلیکات بر آزادسازي پتاسیم از کانی میکایی گلوکونیت در ریزوسفر گیاه کلزا (Brassica napus) (دانلود)
جداسازي و شناسايي ايزوله هاي Azotobacter و اندازه گيري فاكتورهاي تحريك كنندگي رشد آن ها (دانلود)
تلقیح جدایه های مختلف باکتری Gluconacetobacter diazotrophicus بر روی سه رقم نیشکر تحت شرایط گلخانه ای (دانلود)
اثرات کود اوره، مواد آلی و باکتري هاي محرك رشد گیاه بر جذب نیتروژن و عملکرد گندم رقم الوند در شرایط گلخانه (دانلود)
بررسي توان حل کردن فسفاتهاي معدني نامحلول توسط باکتريهاي سيليکاتي (SDB) (دانلود)
بررسي توليد تركيبات اندولي و فعاليت نيتروژنازي جدايههاي بومي Azospirillum spp هميار در نيشكرهاي ايران (دانلود)
Correlation between nitrogen fixation rate and alginate productivity of an indigenous Azotobacter vinelandii from Iran (دانلود )
Effect of canola rhizosphere and silicate dissolving bacteria on the weathering and K release from indigenous glauconite shale (دانلود )
Effect of potassium chloride on some responses of annual shoots of Citrus aurantium seedling under low temperature stress (دانلود )
Evaluating the Potential of Rhizobium Rhizogenese in Production Ouxin and Nitrogen Fixation (دانلود )
Frequency of arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of soybean roots and possibility of the mass reproduction of spores (دانلود)
Comparing the weathering of soil and sedimentary palygorskite in the rhizosphere zone (دانلود)

1049 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان