یافته های علمی

تاثیر اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis) بر خصوصیات فیلم نانو کامپوزیت کیتوزان / کتیرا به عنوان پوششی برای نگه داری محصولات شیلاتی (
مقایسه سمیت غلظتهای تحت کشنده نانواکسید روی و سولفات روی بر عوارض هیستوپاتولوژیک آبشش سیاهماهی (Capoeta capoeta gracilis Keyserling, 1861) (
Effect of TiO2 nanoparticles on the physico-mechanical and ultraviolet light barrier properties of fish gelatin/agar bilayer film
توسعه و مدیریت ماهیگیري اجاره‌اي
روند تکاملی آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
نقش و جایگاه آبزیان در توسعه پایدار بخش کشاورزی
خواص ماهی و ارزش غذایی آن براي انسان
اثرات عوامل انسانی بر محیط زیست آبزیان رودخانه سفیدرود
بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان
بسته بندی فرآورده های شیلاتی
ارزیابی صید استانهاي جنوبی دریاي خزر در برنامه چهارم توسعه
مروری بر ده سال پرورش میگو در در ایران
نقش بسته بندی آبزیان بر رفتار مصرفی خانواده های تهرانی
پرورش گربه ماهی
بررسی عملکرد شیلات در برنامه اول و دوم توسعه
نقش بازاریابی در امنیت غذایی
آبزی پروری پایدار
چالش در مهاجرت پذیری و تکثیر ماهیان خاویاری دریای خزر
بررسی پایداری افتصادی در میان پرورش دهندگان ماهی سایت آزادکان اهواز
شیلات ایران از شرکت تا سازمان
ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد
توسعه پایدار در کشاورزی
راهبردهای حفاظت تالاب حفاظت شده میانکاله
کارآفرینی در شیلات
سیر تاریخی قوانین شیلات در ایران
شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران
ارزیابی و تحلیل سیاست های برنامه های پنج ساله توسعه و چشم انداز شیلات ایران
آبزی پروری ، توسعه امنیت غذایی و کاهش فقر
بررسی پایداري تکنولوژي در میان پرورشدهندگان ماهی سایت آزادگان اهواز
بررسی برخی عوامل موقعتی موثر در رفتار مصرف کنندگان خانگی ماهی در تهران
مروری بر اثرات فیلم های کامپوزیتی حاوی دی اکسید تیتانیوم در جلوگیری از فساد چربی آبزیان
مصرف آبزیان در ایران و جهان
بررسی اهمیت مطالعه بازار مصرف آبزیان در کشور
تحلیلی بر بازار عرضه قزل آلای رنگین کمان ، oncorhynchus mykiss در جهان و ایران
مطالعه اثرات فیلم و پوشش های خوراکی ضد میکروبی در بسته بندی محصولات شیلاتی
درک مصرف کننده از کیفیت ماهی به عنوان شاخصی بای بازاریابی آبزیان پرورشی
مروری بر ویژگیهای ضد میکروبی و فتوکالیستی فیلم های زیستی حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
بررسی رفتار مصرف کنندگان نسبت به ماهی پرورشی و وحشی در شهر گرگان
اصلاح الگوی مدیریت مصرف آب در آبزی پروری
عوامل موثر در آماده سازی مولد ماهی قزل آلای رنگین کمان
بررسی تولید و بازار پودر ماهی در توسعه آبزی پروری
تغذیه آبزیان پرورشی و مدیریت آن
بررسی الگو و سلایق خرید مصرف کنندگان ماهی در شهر ساری
ارزیابی عوامل و موانع موثر بر مصرف سرانه ماهی در شهر ساری
اولویت عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ماهی
تهیه فیلم کامپوزیت کیتوزان - کتیرا و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی آن
اثر افزودن نانو ذرات اکسید روی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم دو لایه آگار - کاپاراژینان
Production and Supply of Rainbow Trout in Iran and the World
Tehranish Household Preference of Farmed Fish Consumption
Temporal Variation of Catch rate and Length Frequency of Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) in Southwest of the Caspian Sea (Bandar-e Anzali)
Status of fish Consumption per capita of Tehran citizens
The Iranian Caviar and its Substitutes in the World Market
LWT - Food Science and Technology
شناسایی و رتبه بندی عوامل بر موثر صادرات محصولات شیلات ایران
راهبردهایی برای اقتصاد ایران
بررسی خواص آنتی اکسیدان و فعالیتت ضدباکتریایی آلژینات و فوکوئیدان استخراج شده
از جلبک قهوه ای Sargassum boveanumوری شده از سواحل خلیج فارس
Consumption Preferences of Fishery Products among the Young People
of the Iran (Case Study: Gorgan City)
سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان
شناسایی عوامل موثر بر راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران
مطالعه رفتار، اولویت ها و موانع مصرف کنندگان میگو در کشور
ارزیابی عوامل موثر بر روند خرید فروش ماهی در بازارهای ماهی بنادر استان گلستان
تاثیرات افزایش وزن بر ترکیب شیمیایی، رنگ و بازدهی فیله در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)
تحلیل صادرات محصولات شیلاتی ایران (۱۳۸۳ -۱۳۹۳)
تحلیلی بر اشتغال وفرصت های کسب و کارهای شیلاتی ایران و جهان
تهیه فیلم کامپوزیت کیتوزان - کتیرا و ارزیابی خواض فیزیکی و مکانیکی آن
اثر افزودن نانوذرات اکسیدروی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم دولایه آگار - کاپاکاراژینان
Assessment Marketability of Algae (Sargassum boveanum) Cream
and Gel Moisturizing Prototypes
Assessment Marketability of Algae (Sargassum boveanum)
Cream and Gel Moisturizing Prototypes
رفتار خرید مصرف کنندگان ماهی در بازار بعثت تهران
مطالعه و ارزیابی رفتار مصرف کنندگان میگو در کشور بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده
بررسی جامع عوامل موثر بر افزایش سرانه مصرف میگو در شهر تهران با تکیه بر سازه های نگرش و تصمیم به خرید

2281 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان