یافته های علمی

تاثیر اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis) بر خصوصیات فیلم نانو کامپوزیت کیتوزان / کتیرا به عنوان پوششی برای نگه داری محصولات شیلاتی (دانلود)
مقایسه سمیت غلظتهای تحت کشنده نانواکسید روی و سولفات روی بر عوارض هیستوپاتولوژیک آبشش سیاهماهی (Capoeta capoeta gracilis Keyserling, 1861) (دانلود)
Effect of TiO2 nanoparticles on the physico-mechanical and ultraviolet light barrier properties of fish gelatin/agar bilayer film (دانلود )
ارزیابی ویژگی هاي فیزیکی و مکانیکی فیلم دولایه آگار/ژلاتین ماهی جهت کاربرد در بسته بندي مواد غذایی (دانلود)
توسعه و مدیریت ماهیگیري اجاره‌اي (دانلود)
روند تکاملی آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران (دانلود)
نقش و جایگاه آبزیان در توسعه پایدار بخش کشاورزی (دانلود)
خواص ماهی و ارزش غذایی آن براي انسان(دانلود)
اثرات عوامل انسانی بر محیط زیست آبزیان رودخانه سفیدرود (دانلود)
بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان (دانلود)
بسته بندی فرآورده های شیلاتی (دانلود)
ارزیابی صید استانهاي جنوبی دریاي خزر در برنامه چهارم توسعه (دانلود)
مروری بر ده سال پرورش میگو در در ایران (دانلود)
نقش بسته بندی آبزیان بر رفتار مصرفی خانواده های تهرانی (دانلود)
پرورش گربه ماهی (دانلود)
بررسی عملکرد شیلات در برنامه اول و دوم توسعه (دانلود)
نقش بازاریابی در امنیت غذایی (دانلود)
آبزی پروری پایدار (دانلود)
چالش در مهاجرت پذیری و تکثیر ماهیان خاویاری دریای خزر(دانلود)
بررسی پایداری افتصادی در میان پرورش دهندگان ماهی سایت آزادکان اهواز(دانلود)
شیلات ایران از شرکت تا سازمان (دانلود)
ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد (دانلود)
توسعه پایدار در کشاورزی (دانلود)
راهبردهای حفاظت تالاب حفاظت شده میانکاله (دانلود)
کارآفرینی در شیلات(دانلود)
سیر تاریخی قوانین شیلات در ایران (دانلود)
شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران (دانلود)
ارزیابی و تحلیل سیاست های برنامه های پنج ساله توسعه و چشم انداز شیلات ایران (دانلود)
آبزی پروری ، توسعه امنیت غذایی و کاهش فقر(دانلود)
بررسی پایداري تکنولوژي در میان پرورشدهندگان ماهی سایت آزادگان اهواز (دانلود)
بررسی برخی عوامل موقعتی موثر در رفتار مصرف کنندگان خانگی ماهی در تهران (دانلود)
مروری بر اثرات فیلم های کامپوزیتی حاوی دی اکسید تیتانیوم در جلوگیری از فساد چربی آبزیان (دانلود)
مصرف آبزیان در ایران و جهان (دانلود)
بررسی اهمیت مطالعه بازار مصرف آبزیان در کشور(دانلود)
تحلیلی بر بازار عرضه قزل آلای رنگین کمان ، oncorhynchus mykiss در جهان و ایران (دانلود)
مطالعه اثرات فیلم و پوشش های خوراکی ضد میکروبی در بسته بندی محصولات شیلاتی (دانلود)
درک مصرف کننده از کیفیت ماهی به عنوان شاخصی بای بازاریابی آبزیان پرورشی (دانلود)
مروری بر ویژگیهای ضد میکروبی و فتوکالیستی فیلم های زیستی حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (دانلود)
بررسی رفتار مصرف کنندگان نسبت به ماهی پرورشی و وحشی در شهر گرگان (دانلود)
اصلاح الگوی مدیریت مصرف آب در آبزی پروری (دانلود)
عوامل موثر در آماده سازی مولد ماهی قزل آلای رنگین کمان (دانلود)
بررسی تولید و بازار پودر ماهی در توسعه آبزی پروری (دانلود)
تغذیه آبزیان پرورشی و مدیریت آن (دانلود)
بررسی الگو و سلایق خرید مصرف کنندگان ماهی در شهر ساری (دانلود)
ارزیابی عوامل و موانع موثر بر مصرف سرانه ماهی در شهر ساری (دانلود)
اولویت عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ماهی (دانلود)
تهیه فیلم کامپوزیت کیتوزان - کتیرا و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی آن (دانلود)
اثر افزودن نانو ذرات اکسید روی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم دو لایه آگار - کاپاراژینان (دانلود)
Production and Supply of Rainbow Trout in Iran and the World (دانلود )
Tehranish Household Preference of Farmed Fish Consumption (دانلود)
Temporal Variation of Catch rate and Length Frequency of Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) in Southwest of the Caspian Sea (Bandar-e Anzali) (دانلود )
Status of fish Consumption per capita of Tehran citizens (دانلود)
The Iranian Caviar and its Substitutes in the World Market (دانلود)
LWT - Food Science and Technology (دانلود)

1481 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان