یافته های علمی

تاثیر استرس ناشی از صید الکتریکی روی پارامترهای خون شناسی ماهی کپور وحشی (cyprinus carpio) (دانلود)
اثرات تزریق هورمون های اوواپریم، HCG و عصاره هیپوفیز روی پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای سمینال در ماهی کپور معمولی پرورشی (دانلود)
مطالعه رفتارغذایی ماهی سفید دریای خزر ( Rutilus frisii kutum ) نسبت به مواد چشایی محرک (دانلود)
اثر اسید آمینه های آسپارتیک و آلانین به عنوان ماده جذب غذایی بر شاخص های رشد و بقا بچه فیل ماهیان (Huso huso linnaeus 1758 ) (دانلود)
حساسیت چشایی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin-1897) نسبت به طعم شیرینی و تلخی (دانلود)
بررسی روند تجمع زیستی متیل جیوه در بافتهای مختلف فیل ماهی (Huso huso ) (دانلود)
بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوهای جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus ) در شرایط آزمایشگاهی (دانلود)
Effect of Dietary Supplementation of Vitamin C on the Reproductive Performance of Female Livebearing ornamental Fish (دانلود)
Behavioural responses of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) juveniles to free amino acid solutions (دانلود)
Effect of Different Concentrations of Classic Taste Substances on Parameters of Feeding Behavior of Rutilus frisii kutum (دانلود)
The effects of salinity on the fertilization rate and rearing of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae (دانلود)
Effects of Hatching Time Interval on Growth Performance, Survival Rate, Sedimentation Behavior, and Exogenous Feeding Onset of Great Sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758) (دانلود)
Olfactory and taste attractiveness of free amino acids for Persian sturgeon juveniles, Acipenser persicus : a comparison with other acipenserids (دانلود)
Acclimation potential of Acipenser persicus post-larvae to abrupt or gradual increase in salinity (دانلود)
Reproductive  impairment  and  endocrine  disruption  in goldfish by feeding  diets  containing  soybean  meal (دانلود)
Taste Attractiveness of Free Amino Acids for Juveniles of Persian Sturgeon Acipenser persicus (دانلود)
Effects of diets containing genistein and diadzein in a long-term study on sex steroid dynamics of goldfish ( Carassius auratus ) (دانلود)

974 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان