یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه رفتارغذایی ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum ) نسبت به مواد چشایی محرک Name: 
The study of feeding behavior of Rutilus   frisii kutum to stimulant taste substances
نویسندگان : شیدا گلی، ولی اله جعفری، رسول قربانی، گلی نوری
Authors: Sh.Goli, V. Jafari, R.Ghorbani, and G.  Noori
کلمات کلیدی: رفتار غذایی، ماهی سفید، مواد چشایی محرک، ritilus frisii kutum
Keywords: Feeding behavior , Rutilus     frissi kutum ,  Stimulant  taste substance
زبان : فارسی
 Language: In farsi with English abstract
دانلود
Download

747 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان