یافته های علمی

عنوانبررسی ایمنی غذایی در سطح مزرعه: مطالعه‌ای در مزارع کشاورزی شهرستان گنبد کاووس استان گلستان Title: Food safety on the farm: A study on agricultural farms of Gonbad-e-Kavoos County in Golestan province 

نویسندگان : احمد عابدی‌سروستانی، آمنه آورند Author(s): Ahmad Abedi Sarvestani, Amaneh Avarand
منبع یافته :  طرح تحقیقاتی شماره شناسه  20-324-93 Finding source: Research No: 93-324-20 GUASNR
واژه های کلیدی: سلامتی، غذا، کشاورزان   Keywords: Health, Food, Farmers   
دانلود
Download

عنوانواکاوي استرس شغلی مأموران یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی استان گلستان Title: Investigation of job stress among officers of the special guard for natural resources protection in Golestan province

نویسندگان : احمد عابدي سروستانی، محمدرضا شهرکی، یازمراد کوسه غراوي Author(s): Ahmad Abedi Sarvestani, Mohammad-Reza Shahraki, Yazmorad Kouse-Gharavi
منبع یافته :  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 47-336-94 Finding source: Research No: 94-336-47 GUASNR
واژه های کلیدی: استرس، شغل، منابع طبیعی، یگان ویژه حفاظت Keywords: Stress, Job, Natural Resources, Special Guard
دانلود
Download

عنوان: بررسی روش هاي مقابله با خشکسالی در بین کشاورزان شهرستان شیروان استان خراسان شمالی Title: Methods of coping with drought among farmers of Shirvan county of North Khorasan province

نویسندگان : احمد عابدي سروستانی، خلیل قربانی، گوهر خاکسارمقدم Author(s): Ahmad Abedi Sarvestani, Khalil Ghorbani, Gohar Khaksar-Moghaddam
منبع یافته :  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 48-336-94 Finding source: Research No: 94-336-48 GUASNR
واژه های کلیدی: خشکسالی، راهکارهاي مقابله، کشاورزي Keywords: Drought, Methods of coping, Farming
دانلود
Download

عنوان:بررسی ایمنی غذایی در سطح مزرعه: مطالعه اي در مزارع کشاورزي شهرستان گنبد کاووس استان گلستان
Title:Food safety on the farm: A study on agricultural farms of Gonbad-e-Kavoos County in Golestan province
نویسندگان:احمد عابدي سروستانی، آمنه آورند
Authors:Ahmad Abedi Sarvestani, Amaneh Avarand
منبع یافته: طح تحقیقاتی 20-342-93
Finding source:Research No: 93-324-20 GUASNR
واژه های کلیدی:سلامتی، غذا، کشاورزان
Keywords:Health, Food, Farmers
دانلود Download

عنوان: اهمیت و کاربرد ویژگی های آموزش غیر رسمی از دیدگاه مروجان کشاورزی
Title: Importance and application of non-formal education characteristics from the perspective of agricultural extension agents

نویسندگان : احمد عابدی سروستانی
Author(s): Ahmad Abedi-Sarvestani
منبع یافته : 24-296-90
Finding source: Research 90-296-24
واژه های کلیدی: آموزش غیر رسمی، مروجان کشاورزی، استان گلستان
Keywords: Non-formal education, Agricultural extension agents, Golestan Province
دانلود
Download

عنوان: اخلاق کشاورزی کارشناسان کشاورزی
Tiltle:  Agricultural ethics of agricultural experts
نویسندگان: احمد عابدی سروستانی
Author(s): Ahmad Abedi-Sarvestani
منبع یافته: طرح پژوهشی 23-296-90
Finding source: Research 90-296-23
واژه های کلیدی: اخلاق، کشاورزی، کارشناسان، استان گلستان
Keywords: Ethics, Agriculture, Experts, Golestan Province
دانلود Download

عنوان: ضرورت اخلاقی صیانت از مزراع خانوادگی در فرآیند توسعه پایدار روستایی، تبیین دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان گلستان
Name: Moral necessities of protecting family farms in rural sustainable development process: explaining the view of agricultural experts in jihad-e-keshavarzi organization of golestan province
نویسنده: احمد عابدی سروستانی
Author: Ahmad Abedi-Sarvestani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 48-314-92
Finding source: Research project NO. 92-314-48
واژه های کلیدی: ساختار مزرعه، مزارع خانوادگی، اخلاق، کشاورزی
Keywords: farm structure, family farms, Ethics, Agriculture
دانلود Download

عنوان: واکاوی عوامل موثر بر پذیرش طرح خروج دام از جنگل در بین جنگل نشینان استان مازندران
Name: Investigating Factors affecting adoption of exclusion of livestock from forest among foresters in mazandaran province
نویسندگان: احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی
Authors: Ahmad-abedi-sarvestani, Mohammadreza shahraki
منبع یافته: گزارش طرح تحقیقاتی شماره شناسه 50-306-91
Finding source: Research Project No.91-306-50
واژه های کلیدی: خروج دام از جنگل، پذیرش، منطقه نکاچوب، استان مازندران
Keywords: Exclusion of livestock from forest, adoption, Nekachub district, Mazandaran Province
دانلود Download
عنوان: ایده آلیسم اخلاقی و نگرش نسبت به حیوانات در بین دانشجویان دانشگاه های گرگان
Title: Ethical idealism and attitude towards animals among university students of Gorgan city
نویسندگان: احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی
Authors: Ahmad Abedi-Sarvestani, Mohammad Reza Shahraki
منبع یافته: طرح پژوهشی به شماره شناسه 47-314-92
Finding Source: Research project 92-314-47
کلمات کلیدی: موضع گیری اخلاقی، موجودات زنده، حقوق حیوانات
Keywords: Ethical position, living things, animal rights
دانلود
Download

691 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان