یافته های علمی

عنوان: تاثیر ذخیره سازي شفیره در سرما بر نشوونما و تولیدمثل زنبور Bracon  hebetor (Say) (Hymenoptera  Braconidae)  در شرایط آزمایشگاهی  Title: Effect of pupa cold storage on development and reproduction of Bracon hebetor Say (Hym; Braconidae) under laboratory conditions
نویسندگان: علی افشاري، علی ایرجی Author(s): Ali Afshari, Ali Iraji 
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی به شماره ي شناسه ي 50-314-92 Finding source: Research Project No. 92-314-50
واژه های کلیدی: پارازیتویید، ذخیره سازي در سرما، بالپولکداران Keywords:Parasitoid, Cold storage, Lepidoptera 
دانلود Download

عنوان:اثرات جانبی حشره کش هاي مهم مورد استفاده علیه کرم غوزه ي پنبه، Helicoverpa armigera (Hübner)، بر زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezd در شرایط آزمایشگاهی
Title:Side-effects of main insecticides used against cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner), on the parasitic wasp, Trichogramma brassicae Bezd., under laboratory conditions
نویسندگان:علی افشاري، الهام حمزه پور چناري، علی ایرجی
Author(s):Ali Afshari, Elham Hamzehpour Chenari, Ali Iraji
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه ی 86-306-91
Finding source:Research Project No. 91-306-86
واژه های کلیدی:تیودیکارب، هگزافلومورون، زنبور T. brassicae ، اثرات کشنده، اثرات زیرکشنده
Keywords:Thiodicarb, Hexaflumuron, Trichogramma brassicae, Lethal effects, Sublethal effects
دانلود Download

عنوان: بررسی فون سوسک های زمینی (کارابیده) در منطقه گرگان
Title: The Study of ground beetles’ (Coleoptera: Carabidae) fauna in Gorgan region
نویسندگان: علی افشاری، جلال الدین خرمالی
Author(s): Ali Afshari and Jalaloddin Khormali
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه ی 35-294-90
Finding source: Research Project No.  90-294-35
واژه های کلیدی: سوسک های زمینی، کارابیده، فون، گرگان
Keywords: Ground beetles, Carabidae, Fauna, Gorgan, Iran
دانلود Download

عنوان: مطالعه فون کنه های خانواده های melicharide و Belattisociide در شهرستان گرگان
Title: The melicharid and blattisociidae mites fauna in gorgan city
نویسندگان: علی افشاری، علیرضا نعمتی، ثمانه ملک شاهکویی
ََAuthors: Ali Afshari, Alireza Nemati, Samaneh Malek-shahkouyi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 91-306-91
Finding Source: Research Project No. 91-306-91
واژگان کلیدی: کنه، میان استیگما، Belattisociideوmelicharide، فون، گرگان
Keywords: Acari, Mesostigmata, blattisociidae, melicharid, Fauna, Gorgan
دانلود Download

836 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان