یافته های علمی

عنوان: بررسی و کارایی مدل HYDRUS-1D در انتقال یون کلراید در خاك شن لومی Title: Evaluation and performance of HYDRUS-1D model for chloride anion movement in loamy sand soil
نویسندگان: سهیلا ابراهیمی، رضا تقدیسی نقاب، مهدي ذاکري نیا، سیدعلیرضا موحدي نائینی Author(s): Soheila Ebrahimi, Reza Taghdisi Naghab, Mehdi Zakerinia, Seyed Alireza Movahedi Naeini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 36-324-93 Finding source: Research project - identifier number 93-324-36
واژه های کلیدی: بافت شن لومی، حرکت املاح ،HYDRUS-1D ، پتاسیم کلراید   Keywords: Loamy Sand, Clay Layers, HYDRUS-1D, Potassium Chloride 
دانلود Download
عنوان: امکان سنجی پالایندگی آلاینده نفتی با نانوذرات مونت موریلونایت Title: Feasibility of refined petroleum contaminants by Montmorillonite Nanoparticles
نویسندگان: سهیلا ابراهیمی، مهدي ذاکري نیا، شکوفه فضل علی، سید علیرضا موحدي نائینی Author(s): Soheila Ebrahimi, Mehdi Zakerinia, Shokoufeh Fazlali, Seyyed Alireza Movahedi Naeeini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 38-314-92 Finding source: Research No: 92-314-38 GUASNR
واژه های کلیدی: نانورس، خاك شنی، آب، نفت سفید، منحنی رخنهر
Keywords: Clay, Sandy soil, Water, Kerosene, Breakthrough curve 
دانلود Download
عنوان: جذب سطحی آلاینده های نفتی در خاک و بررسی روند ایزوترم های تعادلی جذب سطحی با سه بافت مختلف خاک
Title: Investigation of Equilibrium Isotherm procedure and petroleum products sorption in three different Soil textural classes
نویسندگان: سهیلا ابراهیمی، سید علیرضا موحدی نایینی، ابوطالب هزارجریبی، سمیه پیرقلی زاده
Author(s): Soheila Ebrahimi, Seyed Alireza Movahedi Naeini, Aboutaleb Hezarjaribi, Somayeh Pirgholizadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 5-296-90
Finding source: Research project - identifier number  90-296-5
واژه های کلیدی: آلاینده هیدروکربنی، ایزوترم، جذب سطحی، لانگمویر
Keywords: Adsorption, Hydrocarbon contaminants, Isotherm, Langmuir
دانلود Download

1056 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان