یافته های علمی

عنوان:بررسی کارایی فنی تولید سویا در شهرستان گرگان Title:Investigation of Technical Efficiency of Soybean production in Gorgan County
نویسندگان:فرشید اشراقی، علی کرامت زاده Author(s):Farshid Eshraghi, Ali Keramatzadeh
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 81-337-94 Finding source:Research No: 94-337-81 GUASNR
واژه های کلیدی:کارایی فنی، روش ناپارامتري، سویا، شهرستان گرگان Keywords:Technical efficiency, Non-parametric method, Soybean, Gorgan County
دانلود Download
عنوان:ارزیابی بهره وري و عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در شهرستان گرگان Title:Evaluating productivity and risk determinants of wheat production in Gorgan county
نویسندگان:فرشید اشراقی Author(s):Farshid Eshraghi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 31-324-93 Finding source:Research No: 93-324-31 GUASNR
واژه های کلیدی:کشش تولید، ریسک تولید، گندم، شهرستان گرگان Keywords:Production elasticity, Production risk, Wheat, Gorgan County
دانلود Download
عنوان:بررسی کارایی فنی تولید کلزا در شهرستان گرگان
Title:Investigation of Technical Efficiency of Canola production in Gorgan County
نویسندگان:فرشید اشراقی، علی کرامت زاده
Author(s):Farshid Eshraghi, Ali Keramatzadeh
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 61-314-92
Finding source:Research No: 92-314-61 GUASNR
واژه های کلیدی:کارایی فنی، روش ناپارامتري، کلزا، شهرستان گرگان
Keywords:Technical efficiency, Non-parametric method, Canola, Gorgan County
دانلود Download
عنوان : ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاودارهای شیری- مطالعه موردی
Title: Evaluating Economic and Technical Efficiency of Dairy Farms - Case study
نویسندگان: فرشید اشراقی، فاطمه کاظمی
Author(s): Farshid Eshraghi - Fatemeh Kazemi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی- شماره شناسه 11-296-90
Finding source: Research No:  90-296-11  GUASNR
کلمات کلیدی: کارایی فنی، کارایی اقتصادی، گاوداری شیری، شهرستان گرگان
Keywords: Technical efficiency, Economical efficiency, Dairy farming, GorganCounty
دانلود Download

754 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان