یافته های علمی

عنوان: مطالعه اثر برخی از تیمارهاي زراعی بر عملکرد بذر و روغن گل مغربی (Oenothera biennis L)  Title: Study the effect of harvest method, salicylic acid and pollinators treatments on seed and oil yield of Evening primrose (Oenothera biennis L.)
نویسندگان: عظیم قاسم نژاد، خدایار همتی، مادح احمدي، امید سهرابی Author(s): Azim Ghasemnezhad, Khodayar Hemmati, Madeh Ahmadi, Omid Sohrabi
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 10-337-94 Finding source: Research report No: 94-337-10 GUASNR
واژه های کلیدی: گل مغربی، گرده افشانی، اسید سالیسیلیک، روش برداشت، عملکرد، روغن Keywords: Evening primrose, Harvesting methods pollination, Oil yield, Salicylic acid
دانلود Download

عنوان:  مطالعه اثر دماي انبار و نوع بسته بندي بر تغییرات بیوشیمیایی برگ استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) رشد یافته در دو منطقه جلگه اي و نیمه خشک Title: The effect of storage temperature and kind of packaging on leaf chemical variation of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) grown in flatland and semiarid regions
نویسندگان: عظیم قاسم نژاد، مادح احمدي، آتنا تنوري، محمدمهدي فرضی نیا Author(s): Azim Ghasemnezhad, Madeh Ahmadi, Atena Tanouri, Mohammad Mehdi Farzinia
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شناسه 22-323-93 Finding source: Research No: 93-323-22 GUASNR
واژه های کلیدی: فعالیت آنتی اکسیدانی، بسته بندي، شرایط انبار، استویا، قند کل Keywords: Antioxidant activity, Packaging, Storage conditions, Stevia, Total sugar
دانلود Download

عنوان: مطالعه اثر دمای خشک کردن بر خصوصیات دارویی برگ کنگرفرنگی
Title: The effect of drying temperature on the pharmaceutical properties of leaves artichoke (Cynara scolymus L.)
نویسندگان: عظیم قاسم نژاد، امین الله باقری فرد، علی اصغری
Author(s): Azim Ghasemnezhad, Aminallah Bagherifard, Ali Asghari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره 11-306-91
Finding source: Research design report  91-306-11
واژه های کلیدی: اسید کافئیک، اسید کلرجنیک، فنل، کنگر فرنگی، دمای خشک کردن
Keywords: Artichoke, Caffeic acid, Chlorogenic acid, Drying temperature
دانلود Download

عنوان: مطالعه اثر دمای خشک کردن بر خصوصیات کیفی برگ استویا
Title: study the effect of drying temperature on the quality of leaves of stevia
نویسندگان: عظیم قاسم نژاد، آتنا تنوری، محمد مهدی فرضی نیا، علی اصغری
Authors: Azim Ghasem nezhad, Atena Tanori, Mohammad Mehdi Frazinia, Ali Asghari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره 62-314-92
Finding Source: Research design report 92-314-62
کلمات کلیدی: دمای خشک کن، زمان برداشت، استویوزید، قند کل، فعالیت آنتی اکسیدانی
Keywords: Antioxidant activity, Drier temperature, steviosid, Total sugar
دانلود Download

697 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان