یافته های علمی

عنوان:   بررسی برخی خصوصیات اکومورفولوژیکی شگ ماهی براشنیکووي ( 1904، Alosa braschnikowi Broodine) در حوضه جنوبی دریاي خزر

Title: Investigation of eco-morphologically characteristics of Alosa braschnikowi Broodine, 1904 in nourthern Caspian basin
نویسندگانسیدعلی اکبر هدایتی، رسول قربانی، امید جعفري  Author(s): Seyed Aliakbar Hedayati, Rasool Ghorbani, Omid Jafari
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 2-336-94 Finding source: Research No: 94-336-2
کلمات کلیدی: آلومتریک، ایزومتریک، دریاي خزر، روابط طول- وزن، زیست سنجی، فاکتور وضعیت، مورفولوژي Keywords: Allometric, Biometry, Caspian Sea, Condition Factor, Isometric, Length- Weight relationships, Morphology
دانلود Download

عنوان:  مطالعه پیامدهاي تجمع زیستی نانوذرات فلزي مس ناشی از مواجهه بلندمدت در دوکفه اي آب شیرین  (Anodonta cygnea) Title: The study of bioaccumulation effects of copper nanoparticles during long-term exposure to freshwater bivalve Anodonta cygnea
نویسندگانسیدعلی اکبر هدایتی، رسول قربانی، فاتح معزي، امیر قادرمزي، محمد فروهر واجارگاه  Author(s): Seyyed Aliakbar Hedayati, Rasoul Ghorbani, Fateh Moeezi, Amir Qadermazi, Mohammad Forouhar Vajargah
منبع یافته:   طرح تحقیقاتی شماره شناسه 5-336-94 Finding source: Research No: 94-336-5 GUASNR
کلمات کلیدی: آلودگی، دوکفه اي، نانو سم شناسی، تجمع زیستی Keywords: Bioaccumulation, Bivalves, Nano-toxicology, Pollution
دانلود Download

عنوان:  مقایسه برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه، Alburnoides eichwaldii در رودخانه هاي حوضه جنوبی دریاي خزر (استان گلستان، مازندران و گیلان) Title: Study of some biological characteristics of Sprilin (Alburnoides eichwaldii) in rivers of south Caspian Sea (Golestan, Mazandaran and Guilan Province)
نویسندگان: سیدعلی اکبر هدایتی، رسول قربانی، فاطمه عباسی، محمد فروهر واجارگاه، محمدجواد وثاقی  Author(s): Seyyed Aliakbar Hedayati, Rasoul Ghorbani, Fateme Abbasi, Mohammad Forouhar Vajargah, Mohammad Javad Vesaghi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 5-324-93 Finding source: Research Project 93-324-5
کلمات کلیدی: خصوصیات زیستی، شاخص زیستی، رودخانه، ریخت سنجی، ماهی خیاطه Keywords: Biological Characteristics, Biological Indices, Caspian Sea, River
دانلود Download

عنوان: بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی سفید و کلمه و معرفی میگو، آرتمیا و دافنی به عنوان مدل زیستی در مطالعه سمیت کشنده آلودگی فلزات سنگین، سموم کشاورزی، شوینده ها و هیدروکربن های نفتی
Title: The examination of histopathological changes of liver and gill of Southern Caspian Kutum and Roach and introduction of Shrimp, Artemia and Daphnia as biological models in the lethal toxicity test of heavy metals, agricultural poisons, detergents and petroleum hydrocarbons
نویسندگان: سید علی اکبر هدایتی، ولی الله جعفری، رسول قربانی، زهرا غفاری، مریم شریفیان، محسن خلیلی
 Author(s): Seyed Aliakbar Hedayati, Valiollah jafari, Rasol ghurbani, Zahra ghaffariMaryam sharifian, Mohsen khalili
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 20-306-91
Finding source: Report on Research with ID Number 91-306-20
کلمات کلیدی: سم شناسی، سمیت کشنده، آسیب شناسی، آبزیان
Keywords: Toxicology, Lethal toxicity, Pathology, Aquatic
دانلود Download

عنوان: اثر مسمومیت حاد منگنز بر بافت آبشش و خصوصیات بیوشیمیایی و هورمونی پلاسما در ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)
Title: Effect of manganese toxicity on gill tissue and plasma biochemical and hormonal characteristics in caspian roach rutilus rutilus caspilus
نویسندگان: سید علی اکبر هدایتی، سید مرتضی حسینی، ملیکا قلیچ پور
Authors: Seyed aliakbar Hedayati, Seyyed Morteza Hoseini, Melika Ghelichpour
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 86-314-92
Finding source: Report on Research with ID Number 92-314-86
واژه های کلیدی: منگنز، ماهی کلمه دریای خزر، مسمومیت، شیمی بالینی، هورمون، آنزیم
Keywords: Manganese, Caspian roach, toxicity, clinical chemistry, hormone, enzyme
دانلود Download

عنوان: بررسی و مقایسه برخی خصوصیات اکومورفولوژیکی برخی ماهیان حوضه های آبریز استان های فارس و چهارمحال و بختیاری
Name: A comparative study of fish species in fars and chaharmahal-bakhtiari Provinces watersheds in term of some of rco-morphological indices
نویسندگان: سید علی اکبر هدایتی، حامد کلنگی میاندره، امید جعفری، قاسم عسکری، محمد حسین پور، حامد غفاری فارسانی، زهرا روستا
Authors: Seyed Aliakbar Hedayati,
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 17-311-92
Finding Source: Research No: 92 -311 -17 
واژه های کلیدی: چهارمحال و بختیاری، خصوصیات اکومورفولوژیکی، فارس، Alburnus zagrosensis ، Aphanius  Vladykovi ،Ca poeta capoeta ،Garrarufa
 Keywords: Alburnus zagrosensis , Aph anius  vladykovi, Capoeta capoeta ,
دانلود Download

عنوان: بررسی شرایط اکولوژیکی، تولید مثلی و پراکنش فوک خزری و سمور آبی در سواحل جنوبی دریای خزر و حوزه های آبریز آن
Title: study of ecological, reproductive and distributional conditions of Caspian seal and sea otter at the southern coasts of the caspian sea and its catchment
نویسندگان: سید علی اکبر هدایتی، سمیه نمرودی، حسن رضایی، محمد فروهر واجارگاه، عبدالله اراضی، محمد جواد وثاقی، علینقی مقصودلو
Authors: Seyyed Aliakbar Hedayati, Somayye Namroodi, Hassan Rezaei, Mohammad forouhar vajargah, Abdullah Arazi, Mohammad javad Vesaghi, Alinaghi maghsoudlo
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 16-311-92
Finding Source: Report on Research with ID Number: 92-311-16
کلمات کلیدی: پستاندار آبزی، دریای خزر، فوک، سمور، محیط زیست
Keywords: Marine mammals, caspian Sea, Seal, otter, Environment
دانلود
Download

798 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان