یافته های علمی

عنوانبررسی شدت و عوامل مؤثر بر بیماري زغالی بلوط در استان گلستان (مطالعه موردي: پارك جنگلی قرق) Title: Assessment Severity Damage of Charcoal Disease in Quercus castaneifolia In Golestan Province (Case Study: Forest Park Qoruq)
نویسندگان: محمدرضا کاوسی، جلیل کرمی Author(s): M.R. Kavousi, J. Karami 
منبع یافته طرح تحقیقاتی شماره شناسه 25-314-92 Finding source: Report on Research with ID Number 92-314-25
کلمات کلیدیخشکیدگی بلوط، بلندمازو، بیماري زغالی بلوط، نقطه مرکز یک چهارم Keywords: Oak decline, Quercus castaneifolia, Oak charcoal disease, Point centered quarter
دانلود Download

عنوان: تعیین مناسب ترین روش کنترل بیماري بلایت شمشاد در منطقه جنگلی خیبوس استان مازندران Title: Determine the most appropriate method of boxwood blight disease control in the forest Khybus of Mazandaran province 
نویسندگان: محمدرضا کاووسی
Author(s): M.R. Kavosi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 23-314-92 Finding source: Report on Research with ID Number 92-314-23
کلمات کلیدی: بلایت شمشاد، Calonectria pseudonaviculata، آهک، کلر، پروپیکونازول، مازندران  Keywords: Boxwood blight, Calonectria pseudonaviculata, Lime, Chlorine, Propiconazol, Mazandaran
دانلود Download

عنوان: بررسی مناسب ترین روش کنترل موخوردر جنگل های استان ایلام
Title: Investigation of suitable control methods of Loranthus sp in Ilam province forests
نویسندگان: محمدرضا کاووسی
Author(s): M.R. Kavosi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 116-306-91
Finding source: Research project ID number  91-306-116
کلمات کلیدی: بلوط، علف کش، گلیفوسیت، بنتازون، پاراکوات، موخور، چشم بلبلی، ایلام
Keywords: Oak, Herbicides, Galephosyta, Basagran, Gramaxon, Ilam
دانلود Download

عنوان: بررسی مقاومت درختان به آتش سوزی در جنگل های استان گلستان
Title: Investigation the resistance of trees to fire in Golestan province forests
نویسندگان: محمدرضا کاووسی
Author(s): M.R. Kavosi 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 117-306-91
Finding source: Research project ID number  91-306-117
کلمات کلیدی: آتش سوزی، جنگل، خشکیدگی درختان، استان گلستان
Keywords: Fire, Resistance, Damage of trees, Golestan Province
دانلود Download

815 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان