یافته های علمی

عنوان: بررسی علل عدم مشارکت دامداران در طرح ساماندهی خروج دام از جنگل، مورد مطالعه: شهرستان گالیکش Title: An investigating on reasons for rancher’s unwillingness to exiting animals from forest in reintegration forest dwellers plan, Case: Galikesh County
نویسندگان: محمدرضا محبوبی، زهرا تیموری   Author: M.R. Mahboobi, Z. Teimouri 
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه  22-324-93  Finding source: Research No:  93-324-22  GUASNR
واژه های کلیدی: خروج دام، جنگل، مشارکت، دامدار، شهرستان گالیکش    Keywords: Exiting animals, Forest, Participation, Rancher, Galikesh County
دانلود
Download

عنوان: سنجش نگرش جوانان روستایی نسبت به شغل کشاورزي Title:   Assessing rural youth’s attitude towards agricultural job 
نویسندگان: محمدرضا محبوبی، محبوبه رضایی  Author: Mohammad Reza Mahboobi, Mahboobe Rezaie
منبع یافته:  طرح پژوهشی شماره شناسه 53-336-94 Finding source: Research No: 94-336-53 GUASNR
واژه های کلیدی: جوان روستایی، شغل کشاورزي، نگرش، شهرستان گرگان  Keywords: Rural youth, Agricultural job, Attitude, Gorgan county
دانلود
Download

عنوان: عوامل موثر بر عدم پذیرش تبدیل اراضی کشاورزي شیبدار به باغ، مورد مطالعه: شهرستان گالیکش، استان گلستان Title:   An investigating on factors affecting rejection of the change agricultural lands sloping to garden, Case: Galikesh County, Golestan Province
نویسندگان: محمدرضا محبوبی، زهرا تیموري  Author: M.R. Mahboobi, Z. Teimouri
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 52-336-94 Finding source: Research No: 94-336-52 GUASNR
واژه های کلیدی: پذیرش، کشاورزي حفاظتی، اراضی شیبدار، شهرستان گالیکش  Keywords: Acceptance, Conservative agriculture, Agricultural lands sloping, Galikesh County
دانلود
Download

عنوان: بررسی علل عدم مشارکت دامداران در طرح ساماندهی خروج دام از جنگل، مورد مطالعه: شهرستان گالیکش Title: An investigating on reasons for rancher’s unwillingness to exiting animals from forest in reintegration forest dwellers plan, Case: Galikesh County  
نویسندگان: محمدرضا محبوبی، زهرا تیموري  Author: M.R. Mahboobi, Z. Teimouri
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 22-324-93 Finding source: Research No: 93-324-22 GUASNR
واژه های کلیدی: خروج دام، جنگل، مشارکت، دامدار، شهرستان گالیکش  Keywords: Exiting animals, Forest, Participation, Rancher, Galikesh County
دانلود
Download

عنوان: بازدارنده هاي تولید فرش دستباف ترکمن از دیدگاه بافندگان زن روستایی، مورد مطالعه: شهرستان گنبد کاووس Title: Turkmen carpet production deterrents from viewpoint of rural women weavers, Case: Gonbad Kavoos County  
نویسندگان: محمدرضا محبوبی، آمنه آورند  Author: Mohammad Reza Mahboobi, Ameneh Avarand
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 23-324-93 Finding source: Research No: 93-324-23 GUASNR
واژه های کلیدی: فرش ترکمن، بازدارنده اقتصادي، زن روستایی، شهرستان گنبدکاووس  Keywords: Turkmen carpet, Economical deterrent, Rural woman, Gonbad Kavoos County
دانلود
Download

عنوان:سنجش نگرش کشاورزان نسبت به استفاده از سموم شیمیایی در مزرعه، مورد مطالعه شهرستان ساري، استان مازندران
Title:Measurement of farmers’ attitude towards the use of chemical toxins on farm, Case study: Sari county, Mazanderan Province
نویسندگان:محمدرضا محبوبی، حسین احمدي گرجی
Author(s):Mohammad Reza Mahboobi, Hosein Ahmadigorji
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه45-314-92
Finding source:Research No: 92-314-45 GUASNR
واژه های کلیدی:سموم شیمیایی، نگرش، رفتار، برنجکاران، شهرستان ساري
Keywords:Chemical toxins, Attitude, Behavior, Rice growers, Sari County
دانلود Download

عنوان: بررسی اخلاق حرفه ای در نگرش و رفتار کشاورزان در حفاظت خاک، مطالعه موردی: گالیکش، استان گلستان
Title:  An investigating on professional  ethics in farmers attitude and behavior in  soil conservationCase study: Galikesh town, Golestan province 
نویسندگان: محمدرضا محبوبی، معصومه سپهرآرا
 Author: M.R. Mahboobi and M. Sepehrara
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 74-306-91
Finding source: Research No: 91-306-74 GUASNR
واژه های کلیدی: حفاظت خاک، اخلاق حرفه ای، نگرش، رفتار، استان گلستان
 Keywords: Soil Conservation, Professional ethics, Attitude, Behavior, Golestan Province
دانلود
Download

عنوان: شناسایی دستاوردها و سازو کارهای بهبود فعالیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان گلستان
Title: An investigating on identifying achievements and mechanisms to improve theactivity of micro-credit fund for rural women in Golestan province
نویسندگان: محمدرضا محبوبی
Author: M.R. Mahboobi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 22-295-90
Finding source: Research No:  90-295-22  GUASNR
واژه های کلیدی: زنان روستایی، صندوق اعتبارات خرد، اثربخشی، استان گلستان
Keywords: Rural women, Micro-credit fund, Effectiveness, Golestan province
دانلود Download

عنوان:بررسی عوامل بازدارنده تولید چای: مطالعه موردی شهرستان لاهیجان
Title:An investigting on prohibitory factors of area production, case study: lahijan County
نویسندگان:محمدرضا محبوبی، فاطمه طاووسی راد
Author(s): M.R.Mahboobi and F.Tawoosirad
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 51-306-91
Finding source:Research No. 91-306-51 GUASNR
واژه های کلیدی:چای، موانع زیرساختی، سیاست گذاری، استان گیلان
Keywords:Tea, Infrastructural barries, Policy, Guilan Province
دانلود Download

عنوان: بررسی عوامل بازدارنده کسب و کارهای پرورش کرم ابریشم مورد مطالعه: شهرستان صومعه سرا
Title: An Investigation on inhibiotory factors in sericulture enterprises, case: Somehsara County
نویسندگان: محمدرضا محبوبی، افروز امدادی
Authors: M.R.Mahboobi and Emadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 58-314-
Finding source: Research No. 92-314-58 GUASNR
کلمات کلیدی: پرورش کرم ابریشم، عوامل بازدارنده، کسب و کار، استان گیلان
Keywords: Sericulture, Inhibiotory Factors, Enterprise, Guilan Province
دانلود
Download

800 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان