یافته های علمی

عنوان:تأثیر شرایط فرآیند بر خواص فیزیکی شیمیایی و عملکردي پودر شیره خرما تولید شده با خشک کردن پاششی Title:Influence of process conditions on the physicochemical and functional properties of Date palm sap (Phoenix dactylifera L.) powder produced by spray drying
نویسندگان:علیرضا صادقی ماهونک، خشایار سرابندي Author(s):Alireza Sadeghi Mahoonak, Khashayar Sarabandi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 43-336-94 Finding source:Research project, No: 94-336-43
واژه های کلیدی:خشک کردن پاششی، خواص فیزیکو شیمیایی، شیره خرما، مالتودکسترین، میکروسکوپ الکترونی روبشی Keywords:Date palm syrup, Maltodextrin, Physicochemical properties, Scanning electron microscope, Spray drying
دانلود Download

عنوان:بررسی ویژگی آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده گرده گل زنبورعسل Title:Evaluation of the antioxidant properties Hydrolyzed protein of pollen
نویسندگان:علیرضا صادقی ماهونک، عاطفه مقصودلو Author(s):Alireza Sadeghi Mahoonak, Atefe Maqsoudlou
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 55-324-93 Finding source:Research project, No: 93-324-55
واژه های کلیدی:گرده گل، فعالیت آنتی اکسیدانی، هیدرولیز، پپتیدهاي زیست فعال، بهینه سازي Keywords:Bee pollen, Anti-oxidative activity, Hydrolysis, Bioactive peptides, Optimization
دانلود Download

عنوان: اندازه گیری و شناسایی ترکیبات زیست فعال و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراجی با حلال های مختلف از گیاه اناریجه
Title: Characterization of bioactive compounds of Froriepia subpinata and evaluation of antioxidant activities of its various solvent extracts
نویسندگان: علیرضا صادقی ماهونک، شهلا سلمانیان، بیتا طباطبایی عمید
Author(s): Alireza Sadeghi Mahoonak, Shahla Salmanian, Bita Tabatabaee Amid
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 13-304-91
Finding source: Research project, No: 91-304-13
کلمات کلیدی: ترکیبات فنولی، کلروژنیک اسید، فعالیت آنتی اکسیدانی، کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا، اناریجه
Keywords: Phenolic compounds, Chlorogenic acid, Antioxidant activity, Froriepia subpinnata
دانلود Download

عنوان: تعیین شرایط بهینه فعالیت و غیرفعال سازی حرارتی آنزیم های پراکسیداژ و پلی فنل اکسیداز میوه ازگیل
Title: Evaluating the optimum condition for activity and heat deactivation of peroxidase and polyphenol oxidase of mespilus germanica L.
نویسندگان: علیرضا صادقی ماهونک، محمود یلمه
Authors: Alireza Sadeghi Mahoonak, Mahmoud Yolmeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 30-314-92
Finding Source: Research Project No: 92-314-30
کلمات کلیدی: پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز، ازگیل، فعالیت آنزیمی
Keywords: Polyphenoloxidase, Peroxidase, Medlar, Characterizations, Enzyme activity
دانلود Download

عنوان: مقایسه شرایط استخراج به دو روش فرا صوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و قدرت مهار رادیکالهای آزاد DPPH حاصل از میوه سنجد سنتی
Title: Effect of extraction condition with two ultrasonic methods on phenolic, flavonoids and DPPH free radical scavenging activity of elaeagnus umbellate extract
نویسندگان: علیرضا صادقی ماهونک، فایزه کمالی، زهرا نصیری فر
Authors: Alireza Sadeghi Mahoonak, Faezeh Kamali, Zahra Nasirifar
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 16-314-92
Finding Source: Research Project No: 92-314-16
کلمات کلیدی: سنجد زینتی، استخراج، ترکیبات فنولی، ترکیبات فلاونوئیدی، فراصوت
Keywords: Autumn olive, Phenolic compounds, Flavoniod compounds, Ultra sound
دانلود Download

عنوان: اثر ترکیبی صمغ های به دانه و کتیرا در بهبود خواص رئولوژی دوغ
Title: Effect of quince seed gum and gum tragacanth combinations on improvement of rheological properties of yogurt drink
نویسندگان: علیرضا صادقی ماهونک، فایزه کمالی، مطهره السادات حسینی
Authors: Alireza sadeghi mahoonak, Fayeze kamali, Motahare sadat Hosseini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 29-314-92
Finding Source: Research Project No:92-314-29
کلمات کلیدی: دوغ، صمغ به دانه، صمغ کتیرا، رئولوژی، درصد رسوب
Keywords: Doogh,quince seed gum, tragacanth gum,Rheological behavior, Sedimentation Percentage
دانلود Download

عنوان: بررسی تغییرات قابلیت آنتی اکسیدانی و ارتباط آن با هیدرولیز پروتئین ها در طی نگهداري ماست کم چرب پروبیوتیک Title: Assessment of changes in antioxidant capacity in relation with protein hydrolysis during storage of low-fat probiotic yogurt
نویسندگان: علیرضا صادقی ماهونک، حدیثه پایین محلی، بیتا طباطبایی عمید Authors: A.R. Sadeghi Mahoonak, H. Payein Mohali, B. Tabatabaee Amid 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 78-306-91 Finding Source: Research project, No: 91-306-78
کلمات کلیدی: ماست پروبیوتیک، درجه هیدرولیز، فعالیت آنتی اکسیدانی، بیفیدوباکتریوم لاکتیس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس Keywords:Probiotic yogurt, Degree of hydrolysis, Antioxidant activity, Lactobacilus acidophilus, Bifidobacterium lactis
دانلود Download

678 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان