یافته های علمی

عنوان: شبیه سازی اثرات لایروبی کانال خزینی بر الگوی گردش جریان در خلیج گرگان
Title: Simulation of Khozeini Canal dredging effects on the current circulationpatterns in the Gorgan Bay
نویسندگان: علی شعبانی، سعید شربتی، سمیه سادات حسینی
Author(s): Ali Shabani, Saeed Sharbaty and Somayeh Sadat Hoseini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 74-283-89
Finding source: Research No:  89-283-74 GUASNR
کلمات کلیدی: خلیج گرگان، کانال خزینی، مایک 21 اف ام، مایک 21 ان اس دبلیو
Keywords: Gorgan Bay, Khozeini canal, MIKE 21 FM, MIKE 21 NSW
دانلود Download

عنوان: بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گلچراغ Garra rufa در برخی از رودخانه های استان های خوزستان،بوشهر، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگر ریز ماهواره
Name: Genetic Diversity of Golcheragh in some of Rivers in Khuzestan, Bushehr, Kermanshah and chaharmahal and Bakhtiari Provinces using Microsatellite Marker
نویسندگان: علی شعبانی، قاسم عسکری
Authors:Ali Shabani, Ghasem Askari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 82-306-91
Finding Source: Research No: 91-306-82
واژه های کلیدی: Garra rufa، گلچراغ، تنوع ژنتیکی، ریز ماهواره
Keywords: Garra rufa, Golcheragh, Genetic Diversity, Microsatellite
دانلود
Download

عنوان: بررسی تنوع ژنتیکی لوچ ماهیان در برخی از منابع آبی استان های گلستان و خراسان رضوی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
Title: Genetic Diversity of loach fish in some water resources of Golestan and Khorasan Razavi Provinces using microsatellite markers
نویسندگان: علی شعبانی، زهره قدسی، هاشم نوفرستی
Authors: Ali Shabani, Zohreh Ghodsi, Hashem Noferesti
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 4-295-90
Finding Source: Research No: 90-295-4
کلمات کلیدی:  Paracobitis malapterura, Paraschistura Kessleri, تنوع ژنتیکی، ریز ماهواره Keywords: Paracobitis malapterura, Paraschistura Kessleri, Genetic diversity, Microsatellite
دانلود Download

عنوان: بررسی تنوع ژنتیکی شگ ماهی خزری و ماهی سیم در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگر ریزماهواره
Title: Genetic diversity of alosa braschnicovi and abramis brama in the southern coast of the caspian sea using microsatellite marker
نویسندگان: علی شعبانی، قاسم عسکری، زینب حسین نیا کجیدی، امید جعفری
Authors: Ali shabani, Ghasem askari, Zeinab Hosseinnia kojidi, Omid jafari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 99-314-92
Finding source: Research No:92-314-99
کلمات کلیدی: شگ ماهی خزری، ماهی سیم، تنوع ژنتیکی، ریز ماهواره
Keywords: Alosa braschnikowi, Abramis Brama, Genetic diversity, Microsatellite
دانلود Download

880 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان